ambulans200
Här hittar du viktiga telefonnummer och hemsidor om det är kris! Tipsa oss gärna om fler!

 

 

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Boverket
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Civilförsvarsförbundet 
Medborgarna är grunden för säkerhet och trygghet i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.

Din säkerhet
DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Djurambulansen – djurhjalp.se 
Djurambulansen är en ideell förening bestående av människor som inget hellre vill än se till djurens välbefinnande.

Elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionkontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Hassela Helpline 
Hassela Helpline arbetar för att alla ungdomar ska känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling. Vi vill att alla ungdomar ska få styrkan att stå emot mobbning, våld, kriminalitet och droger. Metoden vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder. Hassela Helpline har vuxit ur Hasselarörelsen som sedan 1969 haft privilegiet att möta hundratals unga vuxna som har lyckats vända sina liv från ett utanförskap till att bli en del av samhället.

Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med kontroll av kemikalier.

Konsumentverket 
Konsumentverket är en statlig myndighet som finns till för konsumenter.

Krisinformation
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker.

Kustbevakningen 
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
NTF är en oberoende organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik.

Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60
Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal anonymt och kostnadsfritt via telefon. Hjälplinjen har öppet klockan 13-22 alla dagar och bemannas av utbildade socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Hjälplinjen drivs av Inera AB som ägs av Sveriges landsting och regioner.
Du kan läsa mer om Nationella hjälplinjen hos 1177.se.

Naturvårdsverket 
Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

Samverkan 112
är tidningen som täcker hela blåljus sektorn. Tidningen passar dig som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tullen m.m. Dessutom spännande kriminalreportage i varje nummer.

Shoutsafe 
ShoutSafe is an essential tool for travellers or those affected by disasters. It is a quick and easy service that makes it easy to send messages to friends and family.

Sjukvårdsrådgivningen.se – 1177
1177 erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon, dygnet runt över hela Sverige. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

Självmordsguide – om du har självmordstankar!
Det är inte ovanligt att tänka på självmord. Många tänker på självmord någon gång under livet. Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord kan det vara bra att prata med någon. Här på Självmordsguide hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.
Syftet med Självmordsguide är att underlätta för personer som googlar att hitta hjälp om de har självmordstankar.
OBS! På Självmordsguiden finns även många länkar till hemsidor man kan få stöd samt även många telefonnummer!
Facebook; https://www.facebook.com/sjalvmordsguide

Sjöfartsverket
Utvecklingen går snabbt. Kraven höjs. På effektivitet, säkerhet och miljöanpassning. Och eftersom sjöfarten är en livsnerv i det globala systemet för produktion och handel är det naturligt att vi på Sjöfartsverket är med och driver utvecklingen. Det gör vi på flera olika sätt, och vi utgår från ett hållbart synsätt på människa, miljö och affärsmässighet.

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet har 67 räddningsstationer och mer än 170 räddningsbåtar längs våra kuster och i våra största sjöar. Och 1800 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

SOS Alarm 
SOS Alarms mission är att arbeta ”för ett tryggare samhälle”. Vår värdegrund bygger på inlevelseförmåga, unik SOS-kompetens och förmåga att fokusera. Med det arbetar vi mot att SOS Alarm ska vara ledande i Europa på tjänster för ett tryggare samhälle. Förutom vårt huvudkontor har vi SOS-centraler runt om i landet med verksamhet dygnet runt – året om.

Statens Folkhälsoinstitutet
Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning – HLR-rådet, Swedish Resuscitation Council bildades i november 2005. Den ersatte Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för HLR, som var den organisation som 1983 initierade och byggde upp den nuvarande HLR-verksamheten.

Sveriges kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.

Trafikverket
Vi ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
Vi ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.
Vi verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Vi har även till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart.

VIKTIGA TELEFONNUMMER

116 000 – Journummer  NYTT!

Ett larmnummer för försvunna barn, 116 000, har tagits i drift på initiativ av regeringen. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten med larmnumret 116 000.

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer krav på att införa ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land man befinner sig i, när sådana händelser inträffar.

Socialdepartementet är ansvariga för att införa journumret i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Försvarsdepartementet tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten.

Den 16 december införs 116 000 i Sverige. Ärenden som inkommer kommer att hanteras likt ett 112-ärende vilket innebär förmedling till polis.

Lä mer här; http://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/116-000/

Nödnummer112
Allvarliga nödsituationer är en del av livet. Det kan handla om akuta sjukdomstillstånd, rån, inbrott eller eldsvåda. Det kan också vara olyckshändelser, någon som har kört av vägen, gått på grund med båten eller ett flygplan som har störtat. Det händer, och det är ur den verkligheten som SOS Alarm har sin mission: Att arbeta för ett tryggare samhälle.
Då är det bra att ha SOS Alarm tillhands.

Nödnumret 112
Nödnumret 112 är det gemensamma telefonnummer som ska användas när man är i akut hjälpbehov av samhällets hjälpresurser. När du ringer nödnumret 112 besvaras alltid ditt hjälpsamtal av en SOS-operatör. Nödnumret ska bara användas i akuta nödsituationer.

Läs mer på SOS Alarms hemsida om när du ska ringa nödnumret 112.

Giftinformationscentralen
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-331231 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid.
Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

Sjukvårdsrådgivningen.se – 1177
Via 1177 kan du få råd om vård dygnet runt via webb och telefon. Webbtjänsten www.1177.se (tidigare sjukvårdsrådgivningen.se) finns tillgänglig för alla redan idag och telefontjänsten byggs upp successivt över landet. Vissa landsting och regioner erbjuder också ”1177 Egenvårdsguiden” till sin befolkning. De egenvårdsråd som finns på webbplatsen är där samlade i en bok.

Svensk Flygambulans
031-92 60 10

Rådgivningsnummer
020-211 112

SOS Alarm
0910-702095

Akuta fall
112

Svensk Flygambulans samarbetar med SOS Alarm och beställningar av ambulans – och liggande transporter för sjukvården kan göras via SOS Alarm.

Föräldrartelefonen – 020 – 786 786
Vi lovar att lyssna på dig
Föräldratelefonen är till för alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med.
Du är alltid anonym och du får den tid du behöver. Vi som svarar är givetvis själva föräldrar och vi vet hur det känns att inte räcka till.
Inget problem är för litet. Inget problem är för stort
Ett sätt att ta tag i problemen är att prata om dem. Vi lägger inga värderingar på det du vill prata om och du kan prata med oss om vad som helst.

Bris.se
0200-230 230

Kan man ringa om vad som helst?
Man kan ringa till Barnens Hjälptelefon om allt som känns svårt. Inget problem är för stort eller för litet. T.ex. om man är ensam, rädd, ledsen eller bara behöver prata med någon vuxen. Ibland ringer barn och är oroliga för en kompis. De kan också vilja höra vad en vuxen tycker om ett problem innan de talar med sina föräldrar. Den som ringer kan vara anonym och de som arbetar hos BRIS har tystnadsplikt. BRIS betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen. På BRIS finns det inte heller några telefonapparater som visar vilket nummer som ringer.

BRIS Vuxentelefon – 077-150 50 50
Vuxna personer kan också ringa till BRIS. Det är en rådgivningstelefon dit flera tusen samtal kommer varje år. Där kan man ta upp problem som gäller egna eller andras barn och få information om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp.
BRIS Vuxentelefon är öppen vardagar 11-13.

Djurambulansen – djurhjalp.se
Djurambulansen är idag en ideell förening och dess viktigaste uppgift är att rädda liv och minska djurens lidande vid en olycka. Vi samarbetar med polisen och räddningstjänsten i Göteborg och står till tjänst för våra medlemmar och allmänheten över hela Västra Götalandsregionen. Vi ser till att djuret så snabbt så möjligt får den vård eller omhändertagande det behöver.
Djurambulansen finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar på nr: 0733 999 112

Missat Samtal
Det är sällan man kan få fram info om numret på eniro.se eller hitta.se. På den här sajten försöker man samla alla nummer på samma sida, så att ni förhoppningsvis kan se vilka det är som “trakasserar” er, läsa eventuell info om dem, och hur ni slipper dem i fortsättningen. Man kan också hjälpa varandra i forumet för att få fram de telefonnummer som Telemarketing-företagen använder, och om vi kan, hitta information om dem.

…….vän eller anhörig till en kvinna som misshandlas:

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050, www.kvinnofridslinjen.se.
Här kan du få råd om hur du ska agera om du är orolig för din vän/anhörig.

 

…….. man och vill ha hjälp:
Brottsofferjourernas nationella stödtelefon
Mansmottagningar finns i en rad kommuner och drivs oftast av olika ideella organisationer. På www.rikskriscentraforman.se under fliken våra medlemmar kan du se var din närmaste mansmottagning finns.

Socialtjänsten där du bor.
Nationella hjälplinjen 020-22 00 60. Öppen alla dagar 13.00-22.00. Här finns stöd och hjälp för personer som mår psykiskt dåligt eller funderar på självmord. Även närstående kan ringa.

………en psykiskt sjuk man:
Nationella hjälplinjen 020-22 00 60, www.nationellahjalplinjen.a.se. Telefonen är öppen alla dagar mellan 13.00 och 22.00. Här svarar specialister på psykisk sjukdom och krissituationer, även närstående till den som mår dåligt kan ringa.

Psykiatrin. Förteckning över vården finns på www.vardguiden.se. I mindre akuta ärenden på dagtid kan du kontakta din husläkare vid närmaste vårdcentral. Efter kontorstid finns det på många håll i landet mobila team och öppenvårdsmottagningar som tar emot akut.

Familjecentralen i din kommun. Många kommuner och landsting har öppnat familjecentraler som ska ge stöd till barnfamiljer och ungdomar. Familjecentralen finns oftast inom mödra- och barnavården.

Socialtjänsten där du bor.

……..anhörig som har förlorat en närstående genom våld:
Brottsofferjourernas nationella stödtelefon 0200-212019 www.boj.se Om du vill ha hjälp på ett annat språk än svenska kan du ringa 08-642 00 44. Här får brottsoffer, anhöriga till brottsoffer och vittnen i rättegångar stöd, råd och hjälp. Den nationella jouren förmedlar kontakt med lokala brottsofferjourer.

OBS! Vid akuta situationer bör du alltid ringa larmnumret 112

Källor: Nationellt centrum för kvinnofrid, Karolinska institutet, Sveriges mansjourers riksförbund, Bris, Rädda barnen, Vårdguiden, Röda Korsets ungdomsförbund Brottsofferjouren.

3 kommentarer

Anna · 6 maj, 2013 kl. 10:57

För hästägare som väntar föl
Ammajouren

HoloMedia AB · 2 november, 2013 kl. 10:14

Intressant information om Katt-hjälper-katt! Har WWF länk på bloggen och
kompletterar nu med Katt aktivisternas.
Fint initiativ från Lantmännen och TetraPak och bra klös i budskapet!

Självmordsguide – om du har självmordstankar! | Sverigesurfen.se · 15 mars, 2013 kl. 07:08

[…] Viktiga hemsidor […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *