Kontaktuppgifter

Webbplats

Affärsverket svenska kraftnät www.svk.se
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden www.kammarkollegiet.sel
Allmänna reklamationsnämnden, ARN www.arn.se
Ambassader och konsulat www.regeringen.se
Andra AP-fonden www.ap2.se
Ansvarsnämnd, Statens www.statensansvarsnamnd.se
Arbetsdomstolen, AD www.arbetsdomstolen.se
Arbetsförmedlingar www.arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se
Arbetsgivarverket www.arbetsgivarverket.se
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arkitekturmuseet www.arkitekturmuseet.se
Armémuseum www.armemuseum.se
Arvsfondsdelegationen www.arvsfonden.se
Banverket www.banverket.se
Barnombudsmannen www.bo.se
Beredning för medicinsk utvärdering, Statens, SBU www.sbu.se
Bergsstaten www.bergsstaten.se
Biografbyrå, Statens www.statensbiografbyra.se
Blekinge Tekniska Högskola www.bth.se
Bokföringsnämnden www.bfn.se
Bolagsverket www.bolagsverket.se
Bostadskreditnämnd, Statens, BKN www.bkn.se
Boverket www.boverket.se
Brottsförebyggande rådet, Brå www.bra.se
Brottsoffermyndigheten, BrOM www.brottsoffermyndigheten.se
Centrala studiestödsnämnden, CSN www.csn.se
Danshögskolan www.danshogskolan.se
Datainspektionen www.datainspektionen.se
Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF
Domstolsverket, DV www.domstol.se
Dramatiska institutet, DI www.dramatiskainstitutet.se
Ekobrottsmyndigheten, EBM www.ekobrottsmyndigheten.se
Ekonomiska rådet www.ekonomiskaradet.se
Ekonomistyrningsverket www.esv.se
Elsäkerhetsverket www.elsakerhetsverket.se
Energimarknadsinspektionen www.energimarknadsinspektionen
Energimyndighet, Statens www.energimyndigheten.se
Etnografiska Museet www.etnografiska.se
Exportkreditnämnden, EKN www.ekn.se
Fasta utskottet enligt svensk-norska renbeteskonventionen
Fastighetsmäklarnämnden www.fastighetsmaklarnamnden.se
Fastighetsverk, Statens, SFV www.sfv.se
Fideikommissnämnden www.kammarkollegiet.se
Finansinspektionen www.fi.se
Finanspolitiska rådet www.finanspolitiskaradet.se
Finsk-svenska gränsälvskommisionen
Finsk-svenska utbildningsrådet
Fiskeriverket www.fiskeriverket.se
Fjärde AP-fonden www.ap4.se
Flygvapenmuseum www.flygvapenmuseum.se
Folke Bernadotteakademin www.folkebernadotteacademy.se
Folkhälsoinstitut, Statens www.fhi.se
Fonden för fukt- och mögelskador, Småhusskadenämnden www.smahusskadenamnden.se
Forskarskattenämnden forskarskattenamnden.se
Forskningsberedningen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS www.fas.se
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas www.formas.se
Fortifikationsverket, FORTV www.fortv.se
Forum för levande historia www.levandehistoria.se
Första AP-fonden www.ap1.se
Försvarets materielverk, FMV www.fmv.se
Försvarets radioanstalt, FRA www.fra.se
Försvarets underrättelsenämnd, FUN www.regeringen.se
Försvarshistoriska museer, Statens www.sfhm.se
Försvarshögskolan, FHS www.fhs.se
Försvarsmakten www.mil.se
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se
Gentekniknämnden www.genteknik.se
Geotekniska institut, Statens, SGI www.swedgeo.se
Glesbygdsverket www.glesbygdsverket.se
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar www.regeringen.se
Granskningsnämnden för radio och TV www.grn.se
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH www.gih.se
Göta Hovrätt www.gotahovratt.domstol.se
Göteborgs universitet www.gu.se
Handikappombudsmannen, HO www.ho.se
Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning www.handisam.se
Harpsundsnämnden
Haverikommission, Statens, SHK www.havkom.se
Historiska museer, Statens, SHMM www.shmm.se
Historiska museum, Statens www.historiska.se
Hovrätten för Nedre Norrland www.dom.se
Hovrätten för Västra Sverige www.vastrahovratten.domstol.se
Hovrätten för Övre Norrland www.domstol.se/
Hovrätten över Skåne och Blekinge www.dom.se
Hyresnämnden www.hyresnamnden.se
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN www.hsan.se
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Högskolan Dalarna www.du.se
Högskolan i Borås www.hb.se
Högskolan i Gävle www.hig.se
Högskolan i Halmstad www.hh.se
Högskolan i Kalmar www.hik.se
Högskolan i Skövde www.his.se
Högskolan på Gotland mainweb.hgo.se
Högskolan Väst www.hv.se
Högskolans avskiljandenämnd, HAN www.han.se
Högskoleverket www.hsv.se
Högsta domstolen, HD www.hogstadomstolen.se
ILO-kommittén www.regeringen.se
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF www.iaf.se
Inspektionen för strategiska produkter, ISP www.isp.se
Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA www.sika-institute.se
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU www.ifau.se
Institutet för rymdfysik, IRF www.irf.se
Institutet för språk och folkminnen www.sofi.se
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS www.itps.se
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete, Sadev www.sadev.se
Institutionsstyrelse, Statens, SiS www.stat-inst.se
Insättningsgarantinämnden, IGN www.ign.se
Internationella programkontoret för utbildningsområdet www.programkontoret.se
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm www.misu.su.se
Invest in Sweden Agency, ISA www.isa.se
Jordbruksverk, Statens www.sjv.se
Justitiekanslern, JK www.justitiekanslern.se
Jämställdhetsnämnden www.regeringen.se
Jämställdhetsombudsmannen, JämO www.jamombud.se
Järnvägar, Statens www.statensjarnvagar.se
Järnvägsstyrelsen www.jvs.se
Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se
Kammarrätten i Göteborg www.kammarratten.goteborg.se
Kammarrätten i Jönköping www.kammarrattenijonkoping
Kammarrätten i Stockholm www.kammarrattenistockholm
Kammarrätten i Sundsvall www.dom.sepx
Karlstads universitet www.kau.se
Karolinska institutet, KI ki.se
Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Kommerskollegium www.kommers.se
Konjunkturinstitutet www.konj.se
Konkurrensverket, KKV www.konkurrensverket.se
Konstfack www.konstfack.se
Konsthögskolan, Kungl. www.kkh.se
Konstnärsnämnden www.konstnarsnamnden.se
Konstråd, Statens www.statenskonstrad.se
Konsumentverket och Konsumentombudsmannen, KO www.konsumentverket.se
Krigsförsäkringsnämnden, KFN www.regeringen.se
Kriminaltekniska laboratorium, Statens, SKL www.skl.polisen.se
Kriminalvården www.kriminalvarden.se
Kriminalvårdsnämnden
Krisberedskapsmyndigheten www.kbm-sema.se
Kronofogdemyndigheten kronofogden.se
Kulturråd, Statens www.kulturradet.se
Kungl. biblioteket, KB www.kb.se
Kustbevakningen, KBV www.kustbevakningen.se
Kärnavfallsfondens styrelse www.karnavfallsfonden.se
Kärnkraftinspektion, Statens www.ski.se
Lagrådet www.lagradet.se
Lantbruksuniversitet, Sveriges SLU www.slu.se
Lantmäteriverket www.lantmateriet.se
Linköpings universitet www.liu.se
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet www.lsh.se
Livsmedelsekonomiska institutet www.sli.lu.se
Livsmedelsverket www.slv.se
Ljud- och bildarkiv, Statens, SLBA www.slba.se
Lotteriinspektionen www.lotteriinspektionen.se
Luftfartsstyrelsen www.luftfartsstyrelsen.se
Luftfartsverket, LFV www.lfv.se
Luleå tekniska universitet www.ltu.se
Lunds universitet www.lu.se
Läkemedelsförmånsnämnden www.lfn.se
Läkemedelsverket, LV www.lakemedelsverket.se
Länsrätten i Blekinge län www.domstol.se
Länsrätten i Dalarnas län www.domstol.se/
Länsrätten i Gotlands län www.domstol.se
Länsrätten i Gävleborgs län www.domstol.se
Länsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen www.lansrattenigoteborg
Länsrätten i Hallands län www.lansrattenihallandslan
Länsrätten i Jönköpings län www.lansrattenijonkoping
Länsrätten i Kalmar län www.domstol.se
Länsrätten i Kronobergs län www.dom.se
Länsrätten i Mariestad www.domstol.se
Länsrätten i Norrbottens län www.lansratteninorrbotten
Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen www.lansratteniskane
Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen www.lansrattenistockholm
Länsrätten i Södermanlands län www.domstol.se
Länsrätten i Uppsala län www.lansratteniuppsala
Länsrätten i Vänersborg www.domstol.se
Länsrätten i Värmlands län www.lansrattenivarmland
Länsrätten i Västerbottens län www.domstol.se
Länsrätten i Västernorrlands län www.domstol.se
Länsrätten i Västmanlands län www.domstol.se
Länsrätten i Örebro län www.domstol.se
Länsrätten i Östergötlands län www.domstol.se
Länsstyrelsen i Blekinge län www.k.lst.se
Länsstyrelsen i Dalarnas län www.w.lst.se
Länsstyrelsen i Gotlands län www.i.lst.se
Länsstyrelsen i Gävleborgs län www.x.lst.se
Länsstyrelsen i Hallands län www.n.lst.se
Länsstyrelsen i Jämtlands län www.z.lst.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län www.f.lst.se
Länsstyrelsen i Kalmar län www.h.lst.se
Länsstyrelsen i Kronobergs län www.g.lst.se
Länsstyrelsen i Norrbottens län www.bd.lst.se
Länsstyrelsen i Skåne län www.m.lst.se
Länsstyrelsen i Stockholms län www.ab.lst.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län www.d.lst.se
Länsstyrelsen i Uppsala län www.c.lst.se
Länsstyrelsen i Värmlands län www.s.lst.se
Länsstyrelsen i Västerbottens län www.ac.lst.se
Länsstyrelsen i Västernorrlands län www.y.lst.se
Länsstyrelsen i Västmanlands län www.u.lst.se/u
Länsstyrelsen i Västra Götalands län www.o.lst.se
Länsstyrelsen i Örebro län www.t.lst.se
Länsstyrelsen i Östergötlands län www.e.lst.se
Länsstyrelserna www.lansstyrelsen.se
Lärarhögskolan i Stockholm www.lhs.se
Malmö högskola www.mah.se
Marinmuseum www.marinmuseum.se
Maritima museer, Statens www.maritima.se
Marknadsdomstolen www.marknadsdomstolen.se
Medelhavsmuseet www.medelhavsmuseet.se
Medicinsk-etiska råd, Statens, SMER www.smer.gov.se
Medlingsinstitutet www.mi.se
Migrationsverket www.migrationsverket.se
Miljövårdsberedningen www.sou.gov.se/mvb
Mittuniversitetet www.miun.se
Moderna Museet www.modernamuseet.se
Museer för världskultur, Statens www.smvk.se
Musikhögskolan i Stockholm, Kungl., KMH www.kmh.se
Musiksamlingar, Statens www.smus.se
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA www.mia.eu
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, KY www.ky.se
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU www.nshu.se
Myndigheten för skolutveckling www.skolutveckling.se
Myntkabinettet, Kungl. www.myntkabinettet.se
Mälardalens högskola www.mdh.se
Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Nationella sekretariatet för genusforskning www.genus.se
Nationellt centrum för flexibelt lärande www.cfl.se
Naturhistoriska riksmuseet www.nrm.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Nordiska Afrikainstitutet, NAI www.nai.uu.se
Notarienämnden www.dom.se
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, Statens www.regeringen.se
Nämnden för hemslöjdsfrågor nfh.nutek.se
Nämnden för Rh-anpassad utbildning, Rh-nämnden www.sisus.se
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor www.regeringen.se/sb/d/3442
Nämnden mot diskriminering www.regeringen.se
Offentliga sektorns särskilda nämnd, SHA-nämnden
Oljekrisnämnden www.regeringen.se
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO www.homo.se
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO www.do.se
Operahögskolan i Stockholm www.operahogskolan.se
Patent- och registreringsverket, PRV www.prv.se
Patentbesvärsrätten, PBR www.pbr.se
Pensionsverk, Statens, SPV www.spv.se
Personadressregisternämnd, Statens, SPAR-nämnden www.sparnamnden.se
Pliktverket www.pliktverket.se
Polarforskningssekretariatet www.polar.se
Polisen www.polisen.se
Polismyndigheten Värmland www.varmland.polisen.se
Polismyndigheten Dalarna www.dalarna.polisen.se
Polismyndigheten i Blekinge län www.blekinge.polisen.se
Polismyndigheten i Gotlands län www.gotland.polisen.se
Polismyndigheten i Gävleborgs län www.gavleborg.polisen.se
Polismyndigheten i Hallands län www.halland.polisen.se
Polismyndigheten i Jämtlands län www.jamtland.polisen.se
Polismyndigheten i Jönköpings län www.jonkoping.polisen.se
Polismyndigheten i Kalmar län www.kalmar.polisen.se
Polismyndigheten i Kronobergs län www.kronoberg.polisen.se
Polismyndigheten i Norrbotten www.norrbotten.polisen.se
Polismyndigheten i Skåne län www.skane.polisen.se
Polismyndigheten i Stockholms län www.stockholm.polisen.se
Polismyndigheten i Södermanlands län www.sodermanland.polisen.se
Polismyndigheten i Uppsala län www.uppsala.polisen.se
Polismyndigheten i Västerbottens län www.vasterbotten.polisen.se
Polismyndigheten i Västernorrlands län www.vasternorrland.polisen.se
Polismyndigheten i Västmanlands län www.vastmanland.polisen.se
Polismyndigheten i Västra Götaland www.vastragotaland.polisen.se
Polismyndigheten i Örebro län www.orebro.polisen.se
Polismyndigheten i Östergötlands län www.ostergotland.polisen.se
Post- och telestyrelsen, PTS www.pts.se
Premiepensionsmyndigheten, PPM www.ppm.nu
Presstödsnämnden www.presstodsnamnden.se
Prins Eugens Waldemarsudde www.waldemarsudde.se
Radio- och TV-verket, RTVV www.rtvv.se
Rederinämnden www.regeringen.se
Regeringsrätten www.regeringsratten.se
Registernämnden www.registernamnden.se
Resegarantinämnden www.kammarkollegiet.se
Revisorsnämnden www.revisorsnamnden.se
Riksantikvarieämbetet, RAÄ www.raa.se
Riksarkivet, RA www.statensarkiv.se
Riksgälden www.riksgalden.se
Rikshemvärnsrådet, RiksHvr www.regeringen.se
Rikspolisstyrelsen, RPS www.rikspolisstyrelsen.polisen.se
Rikstrafiken www.rikstrafiken.se
Riksutställningar www.riksutstallningar.se
Riksvärderingsnämnden
Rymdstyrelsen www.rymdstyrelsen.se
Råd för kärnavfallsfrågor, Statens, KASAM www.kasam.org
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-Rådet www.esf.se
Räddningsverk, Statens, SRV www.raddningsverket.se
Rättshjälpsmyndigheten www.rattshjalp.se
Rättshjälpsnämnden
Rättsmedicinalverket, RMV www.rmv.se
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST www.sst.a.se
Sameskolstyrelsen www.sameskolstyrelsen.se
Sametinget www.sametinget.se
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete www.sida.se
Sjunde AP-fonden www.ap7.se
Sjätte AP-fonden www.apfond6.se
Sjöfartsverket, SjöV www.sjofartsverket.se
Sjöhistoriska museet www.sjohistoriska.se
Skatterättsnämnden skatterattsnamnden.se
Skatteverket www.skatteverket.se
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skogsstyrelsen www.skogsstyrelsen.se/episerver4
Skolverket www.skolverket.se
Skolväsendets överklagandenämnd www.overklagandenamnden.se
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut www.smhi.se
Smittskyddsinstitutet, SMI www.smittskyddsinstitutet.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska institutet, SIT www.sit.se
Specialskolemyndigheten, SPM www.spm.se
Statens överklagandenämnd, SON www.psycdef.se
Statistiska centralbyrån, SCB www.scb.se
Statskontoret www.statskontoret.se
Stockholms universitet www.su.se
Strålskyddsinstitut, Statens, SSI www.ssi.se
Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF www.psycdef.se
Styrelsen för samefonden www.regeringen.se
Stängselnämnden
Svea hovrätt med Miljööverdomstolen www.svea.se
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll www.swedac.se
Svenska FAO-kommittén www.regeringen.se
Svenska Filminstitutet www.sfi.se
Svenska institutet, SI www.si.se
Svenskt biografiskt lexikon, SBL www.sblexikon.se
Sveriges författarfond www.svff.se
Sveriges geologiska undersökning, SGU www.sgu.se
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden www.sakint.se
Säkerhetspolisen, SÄPO www.sakerhetspolisen.se
Södertörns högskola webappl.web.sh.se
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB www.tpb.se
Taltidningsnämnden www.taltidningsnamnden.se
Teaterhögskolan i Stockholm www.teaterhogskolan.se
Tekniska högskolan, Kungl., KTH www.kth.se
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet, TFN www.domstol.se
Tjänstepensions- och grupplivnämnd, Statens
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI www.foi.se
Tredje AP-fonden www.ap3.se
Tullverket www.tullverket.se
Umeå universitet www.umu.se
Ungdomsstyrelsen www.ungdomsstyrelsen.se
Uppsala universitet www.uu.se
Utlandslönenämnd, Statens, UtN www.utn.nu
Valideringsdelegationen www.valideringsdelegationen.se
Valmyndigheten www.val.se
Va-nämnd, Statens (Va-nämnden) www.va-namnden.se
Vasamuseet www.vasamuseet.se
Vattenmyndigheterna www.vattenmyndigheterna.se
Verket för högskoleservice, VHS www.vhs.se
Verket för innovationssystem, VINNOVA www.vinnova.se
Verket för näringslivsutveckling, Nutek www.nutek.se
Verva, Verket för förvaltningsutveckling www.verva.se
Vetenskapsrådet www.vr.se
Veterinära ansvarsnämnden www.vetansvar.se
Veterinärmedicinska Anstalt, Statens www.sva.se
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut www.vti.se
Vägverket, VV www.vv.se
Världskulturmuseet www.varldskulturmuseet.se
Växjö Universitet www.vxu.se
Zornsamlingarna www.zorn.se
Åklagarmyndigheten www.aklagare.se
Örebro Universitet www.oru.se
Östasiatiska museet www.ostasiatiska.se
Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH www.onh.se
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag www.dom.se
Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS www.oks.se

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *