Danska Vestas, världsledande tillverkare av vindkraftsturbiner, investerar i det svenska träteknologiföretaget Modvion. Syftet är att snabbare få ut Modvions torn på marknaden och komma igång med massproduktion. Vestas är intresserade av att inkludera Modvions vindkraftstorn i sina produktlinjer som ett led i arbetet mot att kunna erbjuda sina kunder mer hållbar vindkraft.

– ”Samarbetet med Modvion har stor potential att påskynda energiomställningen och öka Vestas hållbarhetsprestanda. Modvions torn väger mindre än traditionella torn, vilket i kombination med att de passar in i Vestas modulära produktarkitektur, kan underlätta transporterna till logistiskt svåra platser. Konstruktionen gör det även enklare att bygga högre torn, vilket sänker kostnaden för att producera el”, säger Bo Svoldgaard, innovations- och utvecklingschef på Vestas.

Vestas har tidigare investerat i Northvolt, men investeringen i Modvion är den första från Vestas Ventures, som bildades i november 2020. Vestas Ventures är turbintillverkarens riskkapitalbolag, med syftet att öka takten i omställningen till hållbar energi, samhällets elektrifiering och Vestas tillväxt. Modvions vindkraftstorn är starkare än stål vid samma vikt och medför radikala sänkningar av koldioxidutsläpp vid produktionen i jämförelse med traditionella vindkraftstorn. Tornen byggs i moduler,vilket möjliggör högre torn och ökad elproduktion till en lägre kostnad.

– ”Vi är stolta och glada över att Vestas satsar på oss och för möjligheten att hjälpa världens ledande tillverkare av vindkraftsturbiner att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål. För att klara klimatkrisen behöver vi både mer förnybar el och hållbart byggande i trä. Vår teknologi möjliggör bägge”, säger Otto Lundman, vd för Modvion.

I samband med investeringen har Vestas uttalat sitt intresse för att använda Modvions teknologi i sina produkter för att kunna erbjuda sina kunder ännu hållbarare energilösningar. Intentionen från Vestas är att snabbare får ut Modvions trätorn på marknaden och skala upp produktionstakten. Modvion kommer inom kort att starta kommersiell produktion av trätorn och planerar samtidigt för sin första massproduktionsfabrik.

Sedan tidigare har Modvion tecknat avsiktsförklaringar med Vattenfall, Rabbalshede Kraft och Varberg Energi om vindkrafttorn i trä. Våren 2020 reste Modvion sitt första trätorn, på Björkö utanför Göteborg. Tornet är 30 meter högt och restes i samarbete med Chalmers tekniska högskola, som använder det i forskning tillsammans med Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

Fakta vindkraftstorn i trä
Modvions vindkraftstorn byggs i laminerat trä – naturens eget kolfiber – som är starkare än stål vid samma vikt. De byggs i moduler som kan transporteras på allmänna vägar, vilket gör det enklare att bygga högre torn till en lägre kostnad. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i trätornen vilket möjliggör klimatneutral vindkraft.

Om Motion
Det svenska träteknologiföretaget Modvion utvecklar krävande konstruktioner i laminerat trä, naturens kolfiber, för storskaliga tillämpningar. Träkonstruktioner möjliggör radikala utsläppsminskningar genom att ersätta utsläppsintensiva material som stål och betong. Modvion har utvecklat vindkraftstorn som tack vare ett patenterat modulkoncept möjliggör sänkta tillverkningskostnader och effektivare transporter vid installationer av höga torn. Verksamheten delfinansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och EU-programmet Horizon 2020 EIC Accelerator.

Om Vestas
Vestas levererar hållbara energilösningar över hela jorden och utvecklar, producerar, installerar och underhåller vindkraftturbiner både på land och till havs. Med installationer av vindkraftturbiner på över 132 GW i 82 länder har Vestas installerat mer vindkraft än någon annan. Tack vare industriledande kompetens och underhåll av mer än 117 GW vindkraftturbiner kan Vestas tolka data för att prognostisera och utnyttja vindenergi för att leverera ledande vindkraftlösningar. Tillsammans med sina kunder levererar Vestas drygt 29 000 anställda hållbara energilösningar för att skapa en bättre framtid.

FRÅGOR OCH SVAR
Hur kan ett trätorn vara högre och starkare än ett torn i stål?
Stål har väldigt hög hållfasthet per kubikmeter, så när volym är en viktig parameter är stål ett braval. Ett vindkraftstorn är i princip tomt inuti, så volym är inte en begränsande faktor. Modvions
torn byggs i laminerat trä, som kan liknas vid kolfiber och har både högre hållfasthet per kg och per krona än stål. Därmed är det inte bara ett bättre alternativ för dagens vindkraftstorn,
fördelarna ökar ju större och högre vindkraftverken blir. Vi kallar det framtidssäkrat.

Vad händer vid en brand?
Trä brinner lätt under vissa förutsättningar, men det är väldigt svårt att tända eld på massivt trämaterialet är för tätt. I massiva träkonstruktioner kommer sidan som utsätts för brand bara att
börja förkolna i en förutbestämd takt. Stål däremot tappar i hållfasthet vid höga temperaturer, så trä behåller faktiskt hållfastheten längre än stål.

Stål har problem med rost – hur klarar trätorn fukt och nederbörd?
Ytan på Modvions torn skyddas av ett tjockt lager färg, ett tätskikt som hindrar fukt från att tränga in i tornens struktur – vid alla klimatförhållanden. Detta skapar en kontrollerad luftvolym inuti
tornen och ett stabilt system utan risk för problem med fukt.

Hur lång livslängd har Modvions trätorn?
Vi konstruerar tornen enligt våra kunders önskemål, vilket vanligtvis är 25-30 år. Trätornet har längre livslängd än vindkraftverkets mekaniska delar.

Kan Modvions torn användas till havsbaserad vindkraft?
Ja. De första tornen som tillverkas kommer användas i landbaserade installationer, men med mindre anpassningar kommer Modvions trätorn minska koldioxidutsläppen även för havsbaserad
vindkraft.

Kommer Modvion bygga torn som är över 150 m höga?
Ja. Det finns ingen relevant gräns för hur höga torn som kan byggas i trä, och fördelarna i jämförelse med stål ökar med höjden. Just nu efterfrågas vindkraftstorn upp till 150-200 meter men över tid räknar vi med att ännu högre torn kommer efterfrågas.

Hur mycket koldioxid släpper trätorn ut jämfört med ståltorn?
Livscykelutsläppen från ett 110 meter högt vindkraftstorn av stål beräknas till cirka 1 250 ton koldioxid. För ett lika högt trätorn är livscykelutsläppen 90% lägre, alltså omkring 125 ton koldioxid.
Eftersom trätornet samtidigt lagrar koldioxid är tornets faktiska klimatpåverkan lägre. En träkonstruktion lagrar cirka 1,8 ton koldioxid per ton trä. Ett 110 meter högt torn väger 180–300 ton, beroende på turbinens storlek, vilket innebär en kolinlagring på uppåt 540 ton och en nettoklimatpåverkan på minus 300–400 ton koldioxid.

Hur stora är de klimatpåverkande utsläppen från vindkraftverk med trätorn?
Livscykelutsläppen från moderna vindkraftsparker med ståltorn ligger på 4-7 gram koldioxid per kWh. Med trätorn sänks hela parkens utsläpp med omkring 30% per kWh.

Trä är ett förnybart material, men varifrån kommer Modvions råmaterial?
Vi använder nordisk gran, som det finns väldigt gott om och där återväxten är större än avverkningen. Mer information om hållbart skogsbruk finns hos Skogsindustrierna. Allt trä som Modvion använder är certifierat enligt återplanteringsprogram, antigen Forest Stewardship Council, FSC, eller Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC. Mängden trä per torn beror på tornets höjd och turbinens storlek. Till exempel ger en turbin på 6 MW en betydligt starkare last än en på 2 MW. Typiskt ligger mängden trä per torn dock mellan 300 och 1 200 kubikmeter, vilket motsvarar tillväxten under 1,5 – 5 min i svenska skogar.

Vad händer efter trätornens livslängd?
Efter vindkraftstornens livslängd, normalt 25-30 år, kan materialet användas i andra träkonstruktioner såsom byggnader. Därmed lagras koldioxiden i materialet längre tid än det tar
för nya träd att växa upp, vilket gör att trämaterialet fungerar som en kolsänka.

Hur är Modvions torn konstruerade?
Tornet är byggt som ett rör av laminerat trä, naturens eget kolfiber, som är starkare än stål vid samma vikt. Tornet byggs i moduler som sammanfogas till flera 16-24 meter höga cylindrar på
platsen där vindkraftsverket ska stå. Cylindrarna sätts sedan ihop till ett färdigt torn.

Hur fraktas Modvions torn?
Tornen transporteras i moduler som kan staplas på varandra. Dessa sätts sedan ihop till cylindrar som i sin tur monteras till kompletta torn.

Blir det dyrare att bygga tornen i trä?
Nej, Modvions torn kostar inte mer än traditionella ståltorn. Faktiskt är det tvärtom, trätorn kommer med tiden kosta mindre än ståltorn. Hur mycket mindre beror på tornens höjd – ju högre
torn, desto större kostnadsfördel för trätorn. En annan parameter är marknadspriset på stål som fluktuerar mycket mer än råvarupriser för trä.

Finns det tillverkningskapacitet för att möta efterfrågan på trätorn?
Modvion kommer öka sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan. Redan i dag finns det kapacitet att försörja en stor del av världens vidkraftsinstallationer med den typ av laminerat trä som Modvions torn görs av, och genom samarbeten med ledande leverantörer säkerställer vi ytterligare framtida kapacitetsutbyggnad.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Modvions hemsida
Vestas hemsidaCarl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se, https://lovelaholm.se och onlinekatalogen, https://sverigesurfen.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn