För många kan ord som ”God man”, ”Förvaltare” och ”Förmyndare” vara svåra att förstå helt klart och var skillnaderna ligger.

Jan-Olov Häggström, som är ansvarig för överförmyndarverksamheten i Örnsköldsviks kommun och som studerat beteendevetenskap och ekonomi vid Umeå University ger här nedan en jättefin och kort sammanfattning om de olika termerna betyder:

KÄLLA [ Jan- Olov Häggström]
Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom och sin personliga omvårdnad har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller förvaltare som hjälper honom eller henne med detta.

Vanligtvis är det tingsrätten som beslutar om att bevilja någon en god man, förvaltare eller förmyndare. Tingsrätten kan också besluta om att utöka eller minska ett redan befintligt godmanskap eller förvaltarskap. I vissa fall kan kommunens överförmyndare besluta om god man, till exempel om det blir aktuell med byte av god man eller förvaltare.

Den som hjälper och ställföreträder en person kallas god man, förvaltare eller förmyndare Vilket begrepp som används beror på vem den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ställföreträder och i vilken omfattning. Den som får hjälp kallas för huvudman.

God man
God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man. Det är bara om huvudmannen inte kan uttrycka sin egen vilja som tingsrätt eller överförmyndarnämnd får förordna om god man utan huvudmannens samtycke. I de fallen ska anledningen tydligt framgå av utredningen.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare
En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta hans eller hennes samtycke.

Förmyndare
Förmyndare är vanligtvis den som är förälder till ett barn men i visa fall kan tingsrätten förordna en särskild förmyndare för barnet.

God man för ensamkommande flyktingbarn
Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen.

Lagstöd
Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalken. Bestämmelserna finns i kapitel 11, paragraf 4 respektove 7.

Överklaga beslut. Gäller det en fråga som du själv inte behärskar har du rätt att skaffa den hjälp du behöver, t.ex. advokat. Observera att överförmyndaren inte står för dessa kostnader. Har du frågor kring detta, hör gärna av dig till överförmyndaren.

Förvalta egendom
Att förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m. Du ska också se till att huvudmannens egendom är försäkrad.

Grundläggande för förvaltning är att huvudmannens medel i skälig omfattning ska användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med gode mannens tillgångar. Betalar du huvudmannens räkningar över post- /bankgiro eller internet måste du göra det i huvudmannens namn.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att redovisa den ekonomiska förvaltningen till överförmyndaren. Denna skyldighet omfattar dels att lämna ”förteckning”, dels att upprätta ”årsredovisning”. I årsredovisningen gör du en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgift om behållning och skulder vid årets slut. Blanketter och checklista för bilagor skickas ut av överförmyndaren vid årsskiftet. Du är skyldig att lämna in handlingarna senast 1 mars året efter redovisningsåret. Det är viktigt att handlingarna är kompletta. Se regler kring ekonomi.

Sörja för person
Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär inte att du som god man eller förvaltare själv ska sköta om och vårda huvudmannen utan att du ska se till att huvudmannen får den vård och stöd som han eller hon behöver. Som god man/förvaltare kan du till exempel:

Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.

Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med eventuell vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.

I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation m.m. och ta lämpliga initiativ.

Se till att huvudmannen får hjälp med större inköp som möbler, TV, kläder, m.m.

Nyckelordet för insatserna är huvudmannens livskvalitet. Målet är goda levnadsvillkor samt största möjliga självständighet och deltagande i samhället.
SLUT KÄLLA [ Jan- Olov Häggström]

Stort tack till dig, Jan-Olov för den fina sammanfattningen! 🙂

 Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se, https://lovelaholm.se och onlinekatalogen, https://sverigesurfen.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.